Služby

Autorské dozory v rámci technické dozoru investora

stavebni-dohledV rámci stavebních realizačních prací naše společnost poskytuje své odborné služby s oprávněním na dozory staveb, autorský výkon dozorů projektanta na stavbách včetně řízení staveb za pomoci autorizovaných osob ve výstavbě pozemních staveb.

V rámci těchto služeb pro investory staveb zajišťujeme konkrétně v náplni technického dozoru výčet těchto služeb:

- Seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv a stavebním povolením.

- Odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku.

- Protokolární odevzdání směrového a výškového vytýčení stavby.

- Dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby.

- Péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

- Projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.

- Průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech.

- Kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli.

- Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

- Zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

- Odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti.

- Spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace.

- Sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich.

- Výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

- Sledování vedení stavebních a montážních deníků.

- Kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem.

- Kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí.

- Příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby.

- Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách.

- Účast na kontrolních dnech stavby, účast na kolaudačním řízení.

- Kontrola odstraňování vad a nedodělků.

- Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby.

Komplexní řešení autorských dozorů a dozorů investora stavby realizujeme po celém území ČR.